Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2016-11-05 13:44:32.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background95.98740
Object Segmentation (comp6)aeroplane91.81200
Object Segmentation (comp6)bicycle71.90320
Object Segmentation (comp6)bird94.74110
Object Segmentation (comp6)boat71.19130
Object Segmentation (comp6)bottle75.77690
Object Segmentation (comp6)bus95.19810
Object Segmentation (comp6)car89.92630
Object Segmentation (comp6)cat95.92570
Object Segmentation (comp6)chair39.30400
Object Segmentation (comp6)cow90.74300
Object Segmentation (comp6)diningtable71.73360
Object Segmentation (comp6)dog90.51810
Object Segmentation (comp6)horse94.51920
Object Segmentation (comp6)motorbike88.82700
Object Segmentation (comp6)person89.62810
Object Segmentation (comp6)pottedplant72.84690
Object Segmentation (comp6)sheep89.55840
Object Segmentation (comp6)sofa63.95360
Object Segmentation (comp6)train85.07480
Object Segmentation (comp6)tvmonitor76.32290
Object Segmentation (comp6)82.64250