Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2016-04-02 15:46:32.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background94.26170
Object Segmentation (comp6)aeroplane91.89380
Object Segmentation (comp6)bicycle46.49420
Object Segmentation (comp6)bird91.24110
Object Segmentation (comp6)boat65.05520
Object Segmentation (comp6)bottle74.84340
Object Segmentation (comp6)bus90.89750
Object Segmentation (comp6)car87.16320
Object Segmentation (comp6)cat94.90340
Object Segmentation (comp6)chair32.17040
Object Segmentation (comp6)cow88.65790
Object Segmentation (comp6)diningtable57.47890
Object Segmentation (comp6)dog90.54340
Object Segmentation (comp6)horse90.87460
Object Segmentation (comp6)motorbike87.75400
Object Segmentation (comp6)person86.03030
Object Segmentation (comp6)pottedplant60.77770
Object Segmentation (comp6)sheep88.46550
Object Segmentation (comp6)sofa52.34840
Object Segmentation (comp6)train84.45340
Object Segmentation (comp6)tvmonitor67.85640
Object Segmentation (comp6)77.34120