Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2016-11-11 14:21:54.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background96.51350
Object Segmentation (comp6)aeroplane95.81760
Object Segmentation (comp6)bicycle72.68110
Object Segmentation (comp6)bird94.96480
Object Segmentation (comp6)boat78.88400
Object Segmentation (comp6)bottle84.37200
Object Segmentation (comp6)bus94.74690
Object Segmentation (comp6)car92.04200
Object Segmentation (comp6)cat95.67640
Object Segmentation (comp6)chair43.05660
Object Segmentation (comp6)cow90.97630
Object Segmentation (comp6)diningtable80.34060
Object Segmentation (comp6)dog91.27460
Object Segmentation (comp6)horse96.32100
Object Segmentation (comp6)motorbike92.26560
Object Segmentation (comp6)person90.09070
Object Segmentation (comp6)pottedplant71.45510
Object Segmentation (comp6)sheep94.40360
Object Segmentation (comp6)sofa66.91080
Object Segmentation (comp6)train88.84680
Object Segmentation (comp6)tvmonitor81.98530
Object Segmentation (comp6)85.41070