Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2018-04-26 05:28:33.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background94.98700
Object Segmentation (comp6)aeroplane93.11230
Object Segmentation (comp6)bicycle49.70050
Object Segmentation (comp6)bird92.53580
Object Segmentation (comp6)boat73.46130
Object Segmentation (comp6)bottle75.32440
Object Segmentation (comp6)bus94.22300
Object Segmentation (comp6)car84.18110
Object Segmentation (comp6)cat90.35270
Object Segmentation (comp6)chair45.39350
Object Segmentation (comp6)cow86.21520
Object Segmentation (comp6)diningtable67.77990
Object Segmentation (comp6)dog87.01890
Object Segmentation (comp6)horse90.10780
Object Segmentation (comp6)motorbike87.17850
Object Segmentation (comp6)person86.28040
Object Segmentation (comp6)pottedplant63.21610
Object Segmentation (comp6)sheep87.80050
Object Segmentation (comp6)sofa59.18810
Object Segmentation (comp6)train84.07010
Object Segmentation (comp6)tvmonitor71.78890
Object Segmentation (comp6)79.23410