Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2018-09-07 00:51:53.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background96.38100
Object Segmentation (comp6)aeroplane95.70930
Object Segmentation (comp6)bicycle70.94030
Object Segmentation (comp6)bird92.79340
Object Segmentation (comp6)boat75.63990
Object Segmentation (comp6)bottle85.04890
Object Segmentation (comp6)bus96.46110
Object Segmentation (comp6)car91.72130
Object Segmentation (comp6)cat94.99210
Object Segmentation (comp6)chair41.76580
Object Segmentation (comp6)cow92.26210
Object Segmentation (comp6)diningtable78.81100
Object Segmentation (comp6)dog90.43070
Object Segmentation (comp6)horse95.61290
Object Segmentation (comp6)motorbike93.39730
Object Segmentation (comp6)person90.64060
Object Segmentation (comp6)pottedplant76.14550
Object Segmentation (comp6)sheep93.47610
Object Segmentation (comp6)sofa66.66910
Object Segmentation (comp6)train89.52220
Object Segmentation (comp6)tvmonitor78.37440
Object Segmentation (comp6)85.08550