Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2018-04-19 05:26:32.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background96.09650
Object Segmentation (comp6)aeroplane91.90680
Object Segmentation (comp6)bicycle56.32960
Object Segmentation (comp6)bird94.68880
Object Segmentation (comp6)boat66.10250
Object Segmentation (comp6)bottle81.15750
Object Segmentation (comp6)bus94.87140
Object Segmentation (comp6)car90.39240
Object Segmentation (comp6)cat95.60620
Object Segmentation (comp6)chair44.59030
Object Segmentation (comp6)cow88.25350
Object Segmentation (comp6)diningtable74.51500
Object Segmentation (comp6)dog94.60680
Object Segmentation (comp6)horse93.31950
Object Segmentation (comp6)motorbike87.28930
Object Segmentation (comp6)person89.89740
Object Segmentation (comp6)pottedplant71.00810
Object Segmentation (comp6)sheep90.30750
Object Segmentation (comp6)sofa67.65980
Object Segmentation (comp6)train89.52600
Object Segmentation (comp6)tvmonitor78.32210
Object Segmentation (comp6)82.68800