Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2015-02-24 00:38:42.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background92.79000
Object Segmentation (comp6)aeroplane83.94140
Object Segmentation (comp6)bicycle36.56410
Object Segmentation (comp6)bird77.53870
Object Segmentation (comp6)boat58.35680
Object Segmentation (comp6)bottle67.99810
Object Segmentation (comp6)bus84.64490
Object Segmentation (comp6)car79.68030
Object Segmentation (comp6)cat83.10340
Object Segmentation (comp6)chair29.54210
Object Segmentation (comp6)cow74.56950
Object Segmentation (comp6)diningtable59.31510
Object Segmentation (comp6)dog78.89950
Object Segmentation (comp6)horse75.98100
Object Segmentation (comp6)motorbike82.09610
Object Segmentation (comp6)person80.61650
Object Segmentation (comp6)pottedplant60.27240
Object Segmentation (comp6)sheep81.69600
Object Segmentation (comp6)sofa49.24620
Object Segmentation (comp6)train78.03110
Object Segmentation (comp6)tvmonitor60.66110
Object Segmentation (comp6)70.26400