Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2016-06-02 22:16:59.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background95.26870
Object Segmentation (comp6)aeroplane92.63330
Object Segmentation (comp6)bicycle60.37950
Object Segmentation (comp6)bird91.61460
Object Segmentation (comp6)boat63.43000
Object Segmentation (comp6)bottle76.33960
Object Segmentation (comp6)bus94.97970
Object Segmentation (comp6)car88.40100
Object Segmentation (comp6)cat92.63500
Object Segmentation (comp6)chair32.69620
Object Segmentation (comp6)cow88.52750
Object Segmentation (comp6)diningtable67.58070
Object Segmentation (comp6)dog89.58820
Object Segmentation (comp6)horse92.10460
Object Segmentation (comp6)motorbike86.96170
Object Segmentation (comp6)person87.41500
Object Segmentation (comp6)pottedplant63.31730
Object Segmentation (comp6)sheep88.27820
Object Segmentation (comp6)sofa60.01640
Object Segmentation (comp6)train86.81840
Object Segmentation (comp6)tvmonitor74.45870
Object Segmentation (comp6)79.68780