Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2018-04-17 15:20:32.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background93.60110
Object Segmentation (comp6)aeroplane85.24500
Object Segmentation (comp6)bicycle37.71510
Object Segmentation (comp6)bird78.12140
Object Segmentation (comp6)boat57.61170
Object Segmentation (comp6)bottle74.18410
Object Segmentation (comp6)bus89.41050
Object Segmentation (comp6)car84.85550
Object Segmentation (comp6)cat80.85630
Object Segmentation (comp6)chair30.86750
Object Segmentation (comp6)cow76.30500
Object Segmentation (comp6)diningtable35.42720
Object Segmentation (comp6)dog79.79530
Object Segmentation (comp6)horse79.87860
Object Segmentation (comp6)motorbike84.83320
Object Segmentation (comp6)person83.62120
Object Segmentation (comp6)pottedplant60.00770
Object Segmentation (comp6)sheep79.48550
Object Segmentation (comp6)sofa49.85620
Object Segmentation (comp6)train80.30340
Object Segmentation (comp6)tvmonitor67.39370
Object Segmentation (comp6)70.92260