Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2016-11-12 03:49:07.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background95.82470
Object Segmentation (comp6)aeroplane94.44480
Object Segmentation (comp6)bicycle72.92310
Object Segmentation (comp6)bird94.90600
Object Segmentation (comp6)boat68.76610
Object Segmentation (comp6)bottle78.43460
Object Segmentation (comp6)bus90.62840
Object Segmentation (comp6)car90.03810
Object Segmentation (comp6)cat92.09210
Object Segmentation (comp6)chair40.06450
Object Segmentation (comp6)cow90.38150
Object Segmentation (comp6)diningtable71.68340
Object Segmentation (comp6)dog89.91410
Object Segmentation (comp6)horse93.73080
Object Segmentation (comp6)motorbike90.96290
Object Segmentation (comp6)person89.09410
Object Segmentation (comp6)pottedplant71.28560
Object Segmentation (comp6)sheep90.73060
Object Segmentation (comp6)sofa61.33080
Object Segmentation (comp6)train87.67320
Object Segmentation (comp6)tvmonitor78.12330
Object Segmentation (comp6)82.52540