Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2015-08-30 11:49:27.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background93.75990
Object Segmentation (comp6)aeroplane90.64940
Object Segmentation (comp6)bicycle37.60730
Object Segmentation (comp6)bird80.00350
Object Segmentation (comp6)boat67.83060
Object Segmentation (comp6)bottle74.42940
Object Segmentation (comp6)bus92.02710
Object Segmentation (comp6)car85.17500
Object Segmentation (comp6)cat86.20010
Object Segmentation (comp6)chair39.14170
Object Segmentation (comp6)cow81.20530
Object Segmentation (comp6)diningtable58.86510
Object Segmentation (comp6)dog83.77740
Object Segmentation (comp6)horse83.92850
Object Segmentation (comp6)motorbike84.31120
Object Segmentation (comp6)person84.78320
Object Segmentation (comp6)pottedplant62.12590
Object Segmentation (comp6)sheep83.19730
Object Segmentation (comp6)sofa58.22400
Object Segmentation (comp6)train80.80760
Object Segmentation (comp6)tvmonitor72.30720
Object Segmentation (comp6)75.25510