Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2018-01-05 13:43:50.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background96.70420
Object Segmentation (comp6)aeroplane95.94720
Object Segmentation (comp6)bicycle73.78210
Object Segmentation (comp6)bird95.22910
Object Segmentation (comp6)boat75.73720
Object Segmentation (comp6)bottle84.74200
Object Segmentation (comp6)bus97.16680
Object Segmentation (comp6)car91.62410
Object Segmentation (comp6)cat96.12770
Object Segmentation (comp6)chair49.72460
Object Segmentation (comp6)cow95.71560
Object Segmentation (comp6)diningtable78.55870
Object Segmentation (comp6)dog92.68950
Object Segmentation (comp6)horse96.85100
Object Segmentation (comp6)motorbike90.77920
Object Segmentation (comp6)person91.39480
Object Segmentation (comp6)pottedplant75.15450
Object Segmentation (comp6)sheep92.71200
Object Segmentation (comp6)sofa69.30950
Object Segmentation (comp6)train91.24670
Object Segmentation (comp6)tvmonitor81.18930
Object Segmentation (comp6)86.30410