Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2016-11-09 01:10:04.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background95.96440
Object Segmentation (comp6)aeroplane92.09620
Object Segmentation (comp6)bicycle64.56800
Object Segmentation (comp6)bird94.73030
Object Segmentation (comp6)boat71.03930
Object Segmentation (comp6)bottle80.97560
Object Segmentation (comp6)bus94.56110
Object Segmentation (comp6)car89.72750
Object Segmentation (comp6)cat94.88000
Object Segmentation (comp6)chair45.55780
Object Segmentation (comp6)cow93.71530
Object Segmentation (comp6)diningtable74.39460
Object Segmentation (comp6)dog91.95060
Object Segmentation (comp6)horse95.06990
Object Segmentation (comp6)motorbike90.02320
Object Segmentation (comp6)person88.68480
Object Segmentation (comp6)pottedplant69.11560
Object Segmentation (comp6)sheep90.42150
Object Segmentation (comp6)sofa62.67820
Object Segmentation (comp6)train86.37760
Object Segmentation (comp6)tvmonitor78.15200
Object Segmentation (comp6)83.08020