Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2016-02-16 07:21:08.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background94.41250
Object Segmentation (comp6)aeroplane94.11790
Object Segmentation (comp6)bicycle40.36030
Object Segmentation (comp6)bird83.55660
Object Segmentation (comp6)boat67.30380
Object Segmentation (comp6)bottle75.61410
Object Segmentation (comp6)bus93.38340
Object Segmentation (comp6)car84.39820
Object Segmentation (comp6)cat88.65290
Object Segmentation (comp6)chair41.64730
Object Segmentation (comp6)cow86.35150
Object Segmentation (comp6)diningtable63.30680
Object Segmentation (comp6)dog85.47440
Object Segmentation (comp6)horse89.31680
Object Segmentation (comp6)motorbike85.61760
Object Segmentation (comp6)person86.04650
Object Segmentation (comp6)pottedplant67.38560
Object Segmentation (comp6)sheep90.07990
Object Segmentation (comp6)sofa62.56690
Object Segmentation (comp6)train80.88200
Object Segmentation (comp6)tvmonitor72.52570
Object Segmentation (comp6)77.76190