Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2016-05-13 04:57:00.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background95.01000
Object Segmentation (comp6)aeroplane91.85050
Object Segmentation (comp6)bicycle48.12990
Object Segmentation (comp6)bird93.44260
Object Segmentation (comp6)boat69.25130
Object Segmentation (comp6)bottle75.45740
Object Segmentation (comp6)bus94.23050
Object Segmentation (comp6)car87.47540
Object Segmentation (comp6)cat92.77530
Object Segmentation (comp6)chair36.74740
Object Segmentation (comp6)cow86.92230
Object Segmentation (comp6)diningtable65.17610
Object Segmentation (comp6)dog89.05250
Object Segmentation (comp6)horse90.21090
Object Segmentation (comp6)motorbike86.54810
Object Segmentation (comp6)person87.21490
Object Segmentation (comp6)pottedplant64.56590
Object Segmentation (comp6)sheep90.12770
Object Segmentation (comp6)sofa59.71330
Object Segmentation (comp6)train85.48040
Object Segmentation (comp6)tvmonitor72.66220
Object Segmentation (comp6)79.14500