Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2018-01-02 17:10:23.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background97.17650
Object Segmentation (comp6)aeroplane96.98540
Object Segmentation (comp6)bicycle77.05060
Object Segmentation (comp6)bird97.08510
Object Segmentation (comp6)boat79.32660
Object Segmentation (comp6)bottle89.34340
Object Segmentation (comp6)bus97.38750
Object Segmentation (comp6)car93.23320
Object Segmentation (comp6)cat96.62900
Object Segmentation (comp6)chair56.88680
Object Segmentation (comp6)cow95.01390
Object Segmentation (comp6)diningtable79.16060
Object Segmentation (comp6)dog93.09130
Object Segmentation (comp6)horse97.00950
Object Segmentation (comp6)motorbike94.03570
Object Segmentation (comp6)person92.78640
Object Segmentation (comp6)pottedplant71.25370
Object Segmentation (comp6)sheep92.94250
Object Segmentation (comp6)sofa72.44980
Object Segmentation (comp6)train91.01540
Object Segmentation (comp6)tvmonitor84.87980
Object Segmentation (comp6)87.84490