Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2017-11-08 00:28:23.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background95.97960
Object Segmentation (comp6)aeroplane94.09410
Object Segmentation (comp6)bicycle69.19510
Object Segmentation (comp6)bird96.25850
Object Segmentation (comp6)boat75.65690
Object Segmentation (comp6)bottle86.24680
Object Segmentation (comp6)bus96.30070
Object Segmentation (comp6)car90.67220
Object Segmentation (comp6)cat94.24820
Object Segmentation (comp6)chair38.83340
Object Segmentation (comp6)cow90.65900
Object Segmentation (comp6)diningtable73.28410
Object Segmentation (comp6)dog90.05670
Object Segmentation (comp6)horse92.46950
Object Segmentation (comp6)motorbike88.82890
Object Segmentation (comp6)person87.92180
Object Segmentation (comp6)pottedplant68.72850
Object Segmentation (comp6)sheep92.57790
Object Segmentation (comp6)sofa59.01050
Object Segmentation (comp6)train86.42290
Object Segmentation (comp6)tvmonitor73.44200
Object Segmentation (comp6)82.89940