Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2019-03-12 06:31:20.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp5)background90.43310
Object Segmentation (comp5)aeroplane85.44170
Object Segmentation (comp5)bicycle37.92680
Object Segmentation (comp5)bird77.25670
Object Segmentation (comp5)boat48.24820
Object Segmentation (comp5)bottle64.58690
Object Segmentation (comp5)bus83.91360
Object Segmentation (comp5)car74.81030
Object Segmentation (comp5)cat83.43210
Object Segmentation (comp5)chair15.93680
Object Segmentation (comp5)cow72.45910
Object Segmentation (comp5)diningtable34.39960
Object Segmentation (comp5)dog80.06560
Object Segmentation (comp5)horse77.34510
Object Segmentation (comp5)motorbike78.57320
Object Segmentation (comp5)person69.05060
Object Segmentation (comp5)pottedplant41.92120
Object Segmentation (comp5)sheep76.39750
Object Segmentation (comp5)sofa38.32650
Object Segmentation (comp5)train72.31310
Object Segmentation (comp5)tvmonitor48.29230
Object Segmentation (comp5)64.33950