Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2019-10-26 04:39:21.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background97.30470
Object Segmentation (comp6)aeroplane97.27710
Object Segmentation (comp6)bicycle80.44870
Object Segmentation (comp6)bird96.51820
Object Segmentation (comp6)boat83.76250
Object Segmentation (comp6)bottle89.54050
Object Segmentation (comp6)bus97.60240
Object Segmentation (comp6)car95.40660
Object Segmentation (comp6)cat97.73600
Object Segmentation (comp6)chair50.11850
Object Segmentation (comp6)cow96.84070
Object Segmentation (comp6)diningtable82.64670
Object Segmentation (comp6)dog95.10510
Object Segmentation (comp6)horse97.73690
Object Segmentation (comp6)motorbike95.08200
Object Segmentation (comp6)person92.64280
Object Segmentation (comp6)pottedplant80.16120
Object Segmentation (comp6)sheep95.23870
Object Segmentation (comp6)sofa71.72430
Object Segmentation (comp6)train92.12590
Object Segmentation (comp6)tvmonitor83.77760
Object Segmentation (comp6)88.99030