Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2018-03-06 01:27:19.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background95.83380
Object Segmentation (comp6)aeroplane93.15090
Object Segmentation (comp6)bicycle54.26990
Object Segmentation (comp6)bird94.04340
Object Segmentation (comp6)boat69.01960
Object Segmentation (comp6)bottle83.34460
Object Segmentation (comp6)bus95.73190
Object Segmentation (comp6)car88.99930
Object Segmentation (comp6)cat95.88930
Object Segmentation (comp6)chair41.99390
Object Segmentation (comp6)cow90.19460
Object Segmentation (comp6)diningtable70.61300
Object Segmentation (comp6)dog93.61350
Object Segmentation (comp6)horse92.68840
Object Segmentation (comp6)motorbike86.04710
Object Segmentation (comp6)person88.68140
Object Segmentation (comp6)pottedplant70.43480
Object Segmentation (comp6)sheep89.56970
Object Segmentation (comp6)sofa60.96500
Object Segmentation (comp6)train90.47520
Object Segmentation (comp6)tvmonitor76.66390
Object Segmentation (comp6)82.01060