Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2017-11-14 20:20:32.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background96.84810
Object Segmentation (comp6)aeroplane95.29370
Object Segmentation (comp6)bicycle76.93100
Object Segmentation (comp6)bird94.20440
Object Segmentation (comp6)boat80.19410
Object Segmentation (comp6)bottle85.27540
Object Segmentation (comp6)bus96.51000
Object Segmentation (comp6)car90.84840
Object Segmentation (comp6)cat96.34570
Object Segmentation (comp6)chair47.86320
Object Segmentation (comp6)cow93.93390
Object Segmentation (comp6)diningtable80.03390
Object Segmentation (comp6)dog92.40970
Object Segmentation (comp6)horse96.64440
Object Segmentation (comp6)motorbike90.53460
Object Segmentation (comp6)person91.46470
Object Segmentation (comp6)pottedplant70.87410
Object Segmentation (comp6)sheep93.63710
Object Segmentation (comp6)sofa66.54560
Object Segmentation (comp6)train87.69260
Object Segmentation (comp6)tvmonitor80.79340
Object Segmentation (comp6)85.94660