Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2018-04-16 21:08:49.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background93.25760
Object Segmentation (comp6)aeroplane85.22840
Object Segmentation (comp6)bicycle26.06530
Object Segmentation (comp6)bird81.48870
Object Segmentation (comp6)boat57.27270
Object Segmentation (comp6)bottle70.58890
Object Segmentation (comp6)bus85.38950
Object Segmentation (comp6)car82.32520
Object Segmentation (comp6)cat83.66720
Object Segmentation (comp6)chair28.24830
Object Segmentation (comp6)cow73.85690
Object Segmentation (comp6)diningtable54.20810
Object Segmentation (comp6)dog73.28890
Object Segmentation (comp6)horse77.23670
Object Segmentation (comp6)motorbike82.83810
Object Segmentation (comp6)person81.55730
Object Segmentation (comp6)pottedplant52.24490
Object Segmentation (comp6)sheep78.92010
Object Segmentation (comp6)sofa49.96580
Object Segmentation (comp6)train77.37270
Object Segmentation (comp6)tvmonitor63.92720
Object Segmentation (comp6)69.47370