Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2016-04-02 22:30:47.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background94.58790
Object Segmentation (comp6)aeroplane92.88600
Object Segmentation (comp6)bicycle45.64900
Object Segmentation (comp6)bird88.11580
Object Segmentation (comp6)boat70.13030
Object Segmentation (comp6)bottle75.36890
Object Segmentation (comp6)bus90.86700
Object Segmentation (comp6)car88.68620
Object Segmentation (comp6)cat94.28260
Object Segmentation (comp6)chair35.21330
Object Segmentation (comp6)cow86.81300
Object Segmentation (comp6)diningtable60.62400
Object Segmentation (comp6)dog89.68450
Object Segmentation (comp6)horse91.63250
Object Segmentation (comp6)motorbike88.47670
Object Segmentation (comp6)person87.00020
Object Segmentation (comp6)pottedplant62.63250
Object Segmentation (comp6)sheep89.43620
Object Segmentation (comp6)sofa55.09500
Object Segmentation (comp6)train85.43660
Object Segmentation (comp6)tvmonitor72.44590
Object Segmentation (comp6)78.33640