Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2018-04-26 07:27:34.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background95.10000
Object Segmentation (comp6)aeroplane93.40320
Object Segmentation (comp6)bicycle57.19300
Object Segmentation (comp6)bird92.21690
Object Segmentation (comp6)boat68.27870
Object Segmentation (comp6)bottle78.41520
Object Segmentation (comp6)bus91.54490
Object Segmentation (comp6)car87.33560
Object Segmentation (comp6)cat92.83310
Object Segmentation (comp6)chair35.34740
Object Segmentation (comp6)cow88.75670
Object Segmentation (comp6)diningtable74.34830
Object Segmentation (comp6)dog87.24760
Object Segmentation (comp6)horse93.40910
Object Segmentation (comp6)motorbike85.67150
Object Segmentation (comp6)person85.60490
Object Segmentation (comp6)pottedplant59.63140
Object Segmentation (comp6)sheep87.31980
Object Segmentation (comp6)sofa55.28110
Object Segmentation (comp6)train81.55090
Object Segmentation (comp6)tvmonitor75.77700
Object Segmentation (comp6)79.34600