Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2018-10-03 18:18:27.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background96.76550
Object Segmentation (comp6)aeroplane96.49270
Object Segmentation (comp6)bicycle74.28610
Object Segmentation (comp6)bird96.09970
Object Segmentation (comp6)boat80.24450
Object Segmentation (comp6)bottle85.19010
Object Segmentation (comp6)bus96.96130
Object Segmentation (comp6)car93.82460
Object Segmentation (comp6)cat96.41540
Object Segmentation (comp6)chair49.65880
Object Segmentation (comp6)cow93.63470
Object Segmentation (comp6)diningtable77.61990
Object Segmentation (comp6)dog95.09700
Object Segmentation (comp6)horse95.27980
Object Segmentation (comp6)motorbike93.93320
Object Segmentation (comp6)person89.62730
Object Segmentation (comp6)pottedplant75.82830
Object Segmentation (comp6)sheep94.43310
Object Segmentation (comp6)sofa70.79600
Object Segmentation (comp6)train89.73360
Object Segmentation (comp6)tvmonitor78.73200
Object Segmentation (comp6)86.69780