Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2018-09-07 01:11:12.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background96.24050
Object Segmentation (comp6)aeroplane94.81320
Object Segmentation (comp6)bicycle59.46580
Object Segmentation (comp6)bird94.56290
Object Segmentation (comp6)boat71.53640
Object Segmentation (comp6)bottle81.93810
Object Segmentation (comp6)bus95.60130
Object Segmentation (comp6)car91.24420
Object Segmentation (comp6)cat93.88440
Object Segmentation (comp6)chair42.10660
Object Segmentation (comp6)cow91.30020
Object Segmentation (comp6)diningtable76.99750
Object Segmentation (comp6)dog91.46550
Object Segmentation (comp6)horse93.17810
Object Segmentation (comp6)motorbike90.97700
Object Segmentation (comp6)person89.96640
Object Segmentation (comp6)pottedplant74.01290
Object Segmentation (comp6)sheep92.47480
Object Segmentation (comp6)sofa68.10080
Object Segmentation (comp6)train88.64090
Object Segmentation (comp6)tvmonitor77.20920
Object Segmentation (comp6)83.60560