Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2019-03-12 06:33:22.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp5)background89.25450
Object Segmentation (comp5)aeroplane75.44470
Object Segmentation (comp5)bicycle31.09050
Object Segmentation (comp5)bird72.35090
Object Segmentation (comp5)boat45.01820
Object Segmentation (comp5)bottle56.67190
Object Segmentation (comp5)bus79.33600
Object Segmentation (comp5)car73.28820
Object Segmentation (comp5)cat73.94620
Object Segmentation (comp5)chair14.18920
Object Segmentation (comp5)cow64.43330
Object Segmentation (comp5)diningtable19.72880
Object Segmentation (comp5)dog69.54680
Object Segmentation (comp5)horse71.12020
Object Segmentation (comp5)motorbike76.73580
Object Segmentation (comp5)person64.79320
Object Segmentation (comp5)pottedplant41.82770
Object Segmentation (comp5)sheep70.96990
Object Segmentation (comp5)sofa27.56750
Object Segmentation (comp5)train68.23670
Object Segmentation (comp5)tvmonitor46.63920
Object Segmentation (comp5)58.67570