Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2018-03-06 01:00:07.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background95.60810
Object Segmentation (comp6)aeroplane93.63630
Object Segmentation (comp6)bicycle53.18780
Object Segmentation (comp6)bird93.84080
Object Segmentation (comp6)boat67.96130
Object Segmentation (comp6)bottle80.53080
Object Segmentation (comp6)bus92.65020
Object Segmentation (comp6)car88.78200
Object Segmentation (comp6)cat92.82300
Object Segmentation (comp6)chair42.84950
Object Segmentation (comp6)cow90.28590
Object Segmentation (comp6)diningtable73.14400
Object Segmentation (comp6)dog89.62690
Object Segmentation (comp6)horse92.25180
Object Segmentation (comp6)motorbike87.91600
Object Segmentation (comp6)person88.01660
Object Segmentation (comp6)pottedplant67.86250
Object Segmentation (comp6)sheep89.00030
Object Segmentation (comp6)sofa61.04070
Object Segmentation (comp6)train87.29510
Object Segmentation (comp6)tvmonitor75.71550
Object Segmentation (comp6)81.14410