Anonymous Submission to VOC2012. Submitted 2018-09-07 00:48:31.
Method:XXXXXX
Title:XXXXXX
Description:XXXXXX
Contact person:XXXXXX
Affiliation:XXXXXX
Contributors:XXXXXX

Status

Evaluation completed successfully

Score

CompetitionCategoryScore
Object Segmentation (comp6)background96.66350
Object Segmentation (comp6)aeroplane96.32630
Object Segmentation (comp6)bicycle69.69660
Object Segmentation (comp6)bird93.49030
Object Segmentation (comp6)boat76.15480
Object Segmentation (comp6)bottle86.54400
Object Segmentation (comp6)bus96.45470
Object Segmentation (comp6)car92.24250
Object Segmentation (comp6)cat95.76260
Object Segmentation (comp6)chair47.79820
Object Segmentation (comp6)cow94.96790
Object Segmentation (comp6)diningtable81.57510
Object Segmentation (comp6)dog92.95220
Object Segmentation (comp6)horse95.95460
Object Segmentation (comp6)motorbike91.21710
Object Segmentation (comp6)person90.72460
Object Segmentation (comp6)pottedplant77.11800
Object Segmentation (comp6)sheep94.71990
Object Segmentation (comp6)sofa68.86940
Object Segmentation (comp6)train89.25230
Object Segmentation (comp6)tvmonitor81.70990
Object Segmentation (comp6)86.19970